ภาพ
กิจกรรม

ดาวน์
โหลด

ตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลด 3

กุมภาพันธ์ 28, 2560

09.05 น.

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564

ตุลาคม 4, 2559

11.59 น.

แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 4 ปี พ.ศ.2651-2654

ตุลาคม 4, 2559

11.57 น.

ทดสอบบบบบบบบบบดหกดกหดหดก

เมษายน 3, 2560

10.15 น.

ตัวอย่าง หนังสือสั่งการ 3

กุมภาพันธ์ 28, 2560

09.04 น.

ตัวอย่าง หนังสือสั่งการ 2

กุมภาพันธ์ 28, 2560

09.04 น.

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560

กุมภาพันธ์ 26, 2560

05.13 น.