รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555-2559
-บทสรุปผู้บริหาร

-รายงานการประเมินผล

วาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 CDD Agenda 2017

ðDownload

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7 กันยายน 2559      นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย             และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ แก่ผู้บริหาร พัฒนาการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงานจากทั่วประเทศ เพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564

ðDownload

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมองค์การ ( A B C D E F S & P ) กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน

เพิ่มเติม

แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

 ðDownload

ðDownload ปก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวสารเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

·       การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560>>> Download1>>> Download2

·       แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560 >>> Download

·       แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนปี พ.ศ.2560 >>> Download

·       แบบประเมินผล (เฉพาะในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) พิจารณาให้ดำเนินการประเมินผล จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ>>> Download

·       แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภท การฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ) >>> Download1>>> Download2

·       เอกสารประกอบการมอบนโยบาย ปี 2560 ของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559" Download

(หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประสาน คุณนันทรัตน์ สุขศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน 02-1416224)

·       เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)>>> Download

·       การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    >>> Download

·       ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>> Download

·       แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 2558)>>> Download

·       ข้อมูลมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งฯโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย>>> Download

·       ข้อมูลสรุปการแบ่งกลุ่มส่วนกลางและพัฒนาการจังหวัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯปี 59 ในวันที่ 13 ต.ค. 58 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี>>> Download

·       ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯปี 59 ระหว่างวันที่ 12-13 ต.ค. 58 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี>>> Download >>> Download

·       พิธีเปิดงาน/มอบรางวัลงาน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ”                 ฮอล์ล 6-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี>>> Download

·       ประกาศกรมพัฒนาชุมชน เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานตามคำรับรองฯ(IPA)ฯ>>> Download 1 กันยายน  2558

·       VDO ผลการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ 60-64>>> Link 4 มิถุนายน 2558

·       PPTและผลการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ 60-64>>> Download1 >>>Download2  29 พฤษภาคม 2558

·       PPT การกำหนดทิศทางและเป้าหมายฯ วันที่ 27-29 พ.ค. ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์>>>Download 25 พฤษภาคม 2558

·       แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้…>>>Download 22 พฤษภาคม 2558

·       หนังสือสั่งการโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้…>>>Download 22 พฤษภาคม 2558

·       แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน  (IPA)…>>>Downloadต่างๆ   

·       การสัมมนากำหนดทิศทางและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564…>>>Downloadตัวอเอกสารตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดประเภทต่างๆ  

วอย่างเอกสารดาวน์โหล                                                                                                                               เอกสารเพิ่มเติม...

 

·       สรุปการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน(ทุกวันพุธ) 11 มิ.ย.58Download, 3 มิ.ย.58Download,17 มิ.ย.58Download,1 ก.ค.58 Download, 8 ก.ค.58 Download, 15 ก.ค.58 Download, 29 ก.ค.58 Download,

·       สรุปการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน(ทุกวันอังคาร) 9 มิ.ย.58Download, 2 มิ.ย.58Download, 16 มิ.ย.58Download, 23 มิ.ย.58Download, 14 ก.ค.58 Download, 21 ก.ค.58 Download, 28 ก.ค.58 Download

 

โหล                                                                                                                                                                    เอกสารเพิ่มเติม...

 

·       รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง >>ปีงบประมาณ60 >>ปีงบประมาณ59  >>ปีงบประมาณ 58>>ปีงบประมาณ 57>>ปีงบประมาณ 56>>ปีงบประมาณ55      >>ปีงบประมาณ 54

·       จ้างประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน...  >>>   23 มีนาคม 2558

·       จ้างประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...  >>>   24 มีนาคม 2558

 

เอกสารเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงาน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2141 6212  โทรสาร 0 2 143 8917