คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: HOME.png

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: ข่าว.png

 

           คำอธิบาย: คำอธิบาย: meet.gif          

           คำอธิบาย: คำอธิบาย: ประชุม.png

คำอธิบาย: คำอธิบาย: ความเสี่ยง.gif          คำอธิบาย: คำอธิบาย: asean.gif               

คำอธิบาย: คำอธิบาย: ความเสี่ยง.png          คำอธิบาย: คำอธิบาย: อาเซียน.png

   

คำอธิบาย: คำอธิบาย: หนังสือ.png

·       วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความเสี่ยงระดับองค์กร

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

·       วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA)

ณ ห้อง war room กรมการพัฒนาชุมชน (Web Conference)

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: หนังสือ.png

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงกรมการพัฒนาชุมชน  16 กรกฎาคม 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายนักยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  29 พฤษภาคม 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มขีดสมรรถนะเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8 พฤษภาคม 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  คู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) 6 พฤษภาคม 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การประชุมแนวทางดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) 2 พฤษภาคม 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  21 เมษายน 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การทบทวนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 7-9 เม.ย. 57 ณ โรงแรมหลุยแทร์เวิร์น 21 เมษายน 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การพิจารณาส่งเสริมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน 1 เมษายน 2557

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การประเมินผลดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานประเมินผล

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  เอกสารนำเสนอการประชุมโครงการพัฒนาชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การพิจารณาโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  การพิจารณาโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  ทะเบียนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ศ. 2547-2553 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  ทะเบียนต้นกล้า พ.ศ. 2555 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  ทะเบียนต้นกล้า พ.ศ. 2556 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: Download.png  แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

 

 

 

 

คำอธิบาย: คำอธิบาย: ล่าง.bmp